Фінансова звітність

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік
Звіт про власний капітал 2019
Звіт про управління 2019
Звіт про рух грошових коштів 2019
Звіт про сукупний дохід 2019 
Звіт про фінансовий стан 2019
Примітки до річного звіту 2019
Додаток до приміток до річного звіту 2019